Προ-ιστορία


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Λεωφ. Στρατού 2 - 546 40 Θεσσαλονίκη - Τηλ. (FAX) 846.108


Η Πολιτιστική Υπηρεσία της Γαλλικής
Πρεσβείας στη Θεσσαλονίκη
και η Camera Obscura
έχουν την τιμή να σας προσκαλέσουν
στα εγκαίνια των εκθέσεων:

ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑ
ΕΙΚΟΝΕΣ ΤΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ

Την Τρίτη 16 Απριλίου 1991, ώρα 9.00μ.μ.
στην αίθουσα Πολ. Ρέγκος - Γαλλικό Ινστιτούτο.

Raymond DEPARDON:
«San Clémente»
Γιώργος ΔΕΟΠΟΛΛΑΣ:
«Άνθρωποι στο ψυχιατρείο»
Γιώργος ΚΑΤΣΑΓΓΕΛΟΣ:
«Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης»
Νίκος ΠΑΝΑΠΩΤΟΠΟΥΛΟΣ:
«Λέρος» - Διαφάνειες.


Κατάλογος έκθεσης:
Καλλιτεχνική επιμέλεια: Άρις Γεωργίου,
Camera Obscura έκδοση του
Ελληνικού Κέντρου Φωτογραφίας.
Η Πολιτιστική Υπηρεσία της Γαλλικής Πρεσβείας
στη Θεσσαλονίκη
και η Camera Obscura
έχουν την τιμή να σας προσκαλέσουν
στη συζήτηση σε στρογγυλό τραπέζι:
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑ
ΕΙΚΟΝΕΣ ΤΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ
Την Τρίτη 16 Απριλίου 1991, ώρα 6.30 μ.μ.
στην Βιβλιοθήκη του Γαλλικού Ινστιτούτου
Γρηγόρης ΑΜΠΑΤΖΟΓΛΟΥ:
ψυχίατρος
Χρήστος ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΕΑΣ:
ψυχίατρος, ψυχαναλυτής
Δημήτρης ΠΛΟΥΜΠΙΔΗΣ:
ψυχίατρος
Γιώργος ΔΕΠΟΛΛΑΣ:
Φωτογράφος
Γιώργος ΚΑΤΣΑΓΓΕΛΟΣ:
Φωτογράφος
Νίκος ΠΑΝΑΠΩΤΟΠΟΥΛΟΣ:
Φωτογράφος.
Δημοσθένης ΑΓΡΑΦΙΩΤΗΣ:
Καθηγ. Κοινωνιολογίας στην Υγειονομική Σχολή Αθηνών

__________________________________________________
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ψ.Ν.Θ.


ψυχώσεις ιδρυματα/θεσμοι
Σκέψεις πάνω στη μακρόχρονη
παρακολούθηση ψυχωτικών ασθενώνΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8 ΜΑΪΟΥ 1992 9:00 π.μ.
ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΚΤΙΡΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΣκοπός της προτεινόμενης εκδήλωσης με θέμα «Ψυχώσεις-
Ιδρύματα/Θεσμοί» είναι η μελέτη του έργου και της ευθύνης των
ψυχιατρικών ιδρυμάτων καθώς και ο προβληματισμός ως προς
τη λειτουργία και οργάνωση των ψυχιατρικών θεσμών απέναντι
στις ψυχώσεις (δηλ. τα άτομα με ψυχωτική ψυχοπαθολογία). Ως
ιδρύματα δεν εννοούνται μόνο τα άσυλα (παρόλη την κυριαρ­χία
τους στο χώρο της περίθαλψης), αλλά και κάθε ενδιάμεση ή άλλη δομή η οποία ιδρύεται με στόχο να δώσει μια θεραπευτι­κή απάντηση στο πρόβλημα της ψύχωσης. Κάθε δομή στο χώ­ρο της ψυχικής υγείας εγκαθιδρύει, εμπεριέχει αλλά και χαρα­κτηρίζεται από ένα σύνολο σχέσεων, από κάποιες μορφές ορ­γάνωσης των σχέσεων και από κάποιους τρόπους λειτουργίας που δεν είναι άσχετοι με το θεραπευτικό ρόλο της. Με το παρα­πάνω σκεπτικό η μελέτη των ιδρυμάτων συνδέεται με την ανάγ­κη συνεχούς ανάλυσης και κατανόησης της θεραπευτικής (ή μη) λειτουργίας των θεσμών. Ένα τέτοιο πνεύμα προσέγγισης της θεραπευτικής δουλειάς (που στη Γαλλία εκφράστηκε σε μεγάλο βαθμό στο ρεύμα της Psychothérapie Institutionnelle) οδηγεί σε μια θεραπευτική ανησυχία που δεν επαναπαύεται με τον εκσυγ­χρονισμό ή τον «εξανθρωπισμό» ως μία τελεσίδικη λύση στο πρό­βλημα της ψύχωσης. Θεωρεί αντίθετα κάθε «διαχειριστική» λύ­ση ή κάθε τεχνοκρατική ευδαιμονία ως μία ανεπαρκή «αμυντι­κή» θέση απέναντι στα επίμονα ερωτήματα που γεννά η συνάν­τηση με τους ψυχωτικούς ασθενείς, ως μία παράκαμψη των δυ­σκολιών που απαιτεί η θεραπεία τους. Οι δυσκολίες αυτές προ­κύπτουν από την ανάγκη για συνεχή προσπάθεια σκέψης, αν­τοχής και ανοχής καθώς και επίπονης θεραπευτικής ευθύνης. Τελικά η πρωταρχικότητα της κλινικής πρακτικής και η θεω­ρητική επεξεργασία «αποιδρυματοποιούν» και τους ίδιους τους θεραπευτές, όπου κι αν αυτοί εργάζονται. Με βάση τις παραπάνω σκέψεις και πιστεύοντας πως η λει­τουργία των ψυχιατρικών θεσμών αποτελεί ένα καίριο θέμα για για κάθε ψυχιατρική μεταρρύθμιση προτείναμε την οργάνωση της εκδήλωσης αυτής στην επιστημονική επιτροπή του Ψ.Ν.Θ.

Γρ. Αμπατζόγλου/Χρ. Αποστολακέας
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
9.00
Χαιρετισμός εκ μέρους του προέδρου
της Επιστημονικής Επιτροπής.

9.15
Η. CHAIGNEAU: Σκέψεις πάνω στη μακρόχρονη
παρακολούθηση ψυχωτικών ασθενών.

11.00
Διάλειμμα

11.15
Στρογγυλή τράπεζα.
Πρόεδρος: Χρ. Σκαρόπουλος.
Συμμετέχουν: Η. CHAIGNEAU, Χρ. Αποστολακέας,
Γερ. Στεφανάτος.
Συζητητής: Θ. Τζαβάρας

12.15
Παρεμβάσεις από το χώρο του Ψ.Ν.Θ.
Συζήτηση. Κριτικός σχολιασμός και αναφορά
στην ελληνική πραγματικότητα.

14.00
Λήξη της εκδήλωσης.


Σημείωση: Θα υπάρχει παράλληλη μετάφραση στα ελληνικά.

Μια ολόκληρη (επαγγελματική) ζωή δημιουργικά αφιερωμέ­νη στους ψυχιατρικούς θεσμούς/ιδρύματα και σε μακροχρό­νιες νοσηλείες (ψυχωτικών κυρίως) ασθενών, θα μπορού­σε να χαρακτηρισθεί η υπηρεσία της ψυχιάτρου Dr. H. CHAI­GNEAU. Υπήρξε επί πολλά έτη Διευθύντρια του 35ου ψυ­χιατρικού τομέα στο Παρίσι, έχοντας την ευθύνη της νο­σοκομειακής και εξωνοσοκομειακής περίθαλψης για το 19ο τμήμα της Πόλης. Μαθήτρια και συνεργάτις του καθηγητή Paul SIVA0ON στο νοσοκομείο Ville-Evrard, υπήρξε, με την ευτυχή προτρο­πή του G. DAUMEZON και μαζί με τους F. TOSQUELLES, J. OURY και άλλους, μέλος του G.T.P.S.I. (Groupe de travail de phsychotherapie et Sociatherapie Institutionnelles) που στη δεκαετία του '60 ερεύνησε και προώθησε τις θεραπευ­τικές τεχνικές στα ψυχιατρικά Ιδρύματα/Θεσμούς, αναπτύσ­σοντας την κοινωνιολογική/ψυχαναλυτική ανάλυση αυτών. Ήταν η γενιά που πραγματοποίησε τη μεταρρύθμιση του αποκαλούμενου ψυχιατρικού τομέα στη Γαλλία. Στα 1971 συνέταξε με τους J. GARRABE και P. CHANOIT τη βασική εισήγηση του 59ου συνεδρίου ψυχ/κής και Νευρ/γίας στη Γαλλία, με θέμα "Les thérapies Institution­nelles" (Οι θεραπείες στα Ιδρύματα/Θεσμούς). Η κλινική της πρακτική, οι θεωρητικές της παρεμβάσεις μαζί με τη διδακτική της συνεισφορά την κατέστησαν έναν από τους βασικούς εκφραστές αυτού που ονομάστηκε Psychothérapie Institutionnelle (Ιδρυματική/Θεσμική Ψυχο­θεραπεία). Μαθητές και ευγνώμονες οφειλέτες έχει πολ­λούς, περιώνυμους και μη.


Dr Hélène Chaigneau
Πρώην Διευθύντρια του 35ου Ψυχιατρικού τομέα στο Παρίσι

Γρηγόρης Αμπατζόγλου
Ψυχίατρος, Λέκτορας Ψυχιατρικής στην Ιατρική Σχολή του Α.Π.Θ.

Χρήστος Αποστολακέας
Ψυχίατρος/Ψυχαναλυτή ς

Χρήστος Σκαρόπουλος
Ψυχίατρος, Διευθυντής Ε.Σ. Υ. Ψ.Ν.Θ.

Θανάσης Τζαβάρας
Ψυχίατρος - Ψυχαναλυτής, Καθηγητής Ψυχιατρικής
στη Νοσηλευτική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Γεράσιμος Στεφανάτος
Ψυχίατρος - Παιδοψυχίατρος/Ψυχαναλυτής,
Διευθυντής Ε.Σ. Υ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: